52 Konferencja Regionu

Biuletyn 52 Konferencji

(materiały dla uczestników wkrótce)

Podstawowe Informacje

52 Konferencja Regionu Mazowsze AA:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GDZIE?

Stacjonarnie: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCh" ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa https://www.centrumsk.pl

KIEDY?

Termin: 23-24.11.2024, rejestracja uczestników od godziny 8:00, start Konferencji Regionu 10:00,

ILE?


Nocleg: 130 zł

Śniadanie: 35 zł  

Obiad (sobota): 45 zł 

Obiad (niedziela): 45 zł 

Kolacja: 35 zł

Koszty organizacyjne: 50 zł (opłata za salę konferencyjną, serwis kawowy, identyfikatory, wydrukowanie materiałów i mandatów do głosowań)

Całość: 340 zł


Deklaracje uczestnictwa oraz wpłaty za noclegi, posiłki itd. prosimy przekazywać do skarbników intergrup do końca września 2024 r. Termin deklaracji uczestnictwa w konferencji jest bardzo ważny ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, noclegów oraz materiałów dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania np. tylko z noclegu, jednego posiłku itp. w dowolnej konfiguracji, które również należy zadeklarować i wcześniej opłacić u skarbników intergrup do końca września 2024 r.

W konferencji można wziąć udział bez wcześniejszej deklaracji uczestnictwa ponosząc koszty organizacyjne opłacane przy rejestracji w dniu konferencji, bez możliwości zamówienia posiłków i noclegu.


Centrum Konferencyjne dysponuje jednym dwuosobowym pokojem przystosowanym dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

W przypadku chęci rezerwacji takiego pokoju prosimy o wcześniejszą informację. 

PLAN KONFERENCJI W ZAKŁADCE "Materiały dla uczestników"

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

 - Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

 - Rzecznicy intergrup

 - Rzecznik Regionu

 - Zastępca rzecznika Regionu

 - Opiekun PIK

 - Archiwista

 - Powiernik SK

 - Delegaci SK

 - Redaktor biuletynu „Mityng”

 - Koordynatorzy zespołów regionalnych

 - Kolporter Regionu

 - Sekretarz Regionu

 - Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

 - Powiernik regionalny niealkoholik

 - Prowadzący Konferencję

 - Koordynator ds. Mołdawii

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.

 

Konferencja Regionu AA Mazowsze odbędzie się na jesieni 2024.

Na podstawie otrzymanych z poszczególnych intergrup, Rady Regionu i zespołów regionalnych, zgłoszeń kandydatów do służb, komisja wyborcza sporządzi listę kandydatów uprawnionych i chętnych do pełnienia służby.

Podczas konferencji będą wybierane następujące służby:

==============

Lista służb wybieranych na 52. Konferencji Regionu Mazowsze, która odbędzie się w Warszawie w dniach

23-24 listopada 2024.


Służby regionalne :Służby krajowe (kadencja trwa 3 lata):


 Wykaz kandydatów uprawnionych i chętnych do pełnienia służb krajowych i regionalnych, odpowiadających kwalifikacjom ustala się na spotkaniach intergrup, Rady Regionu i zespołów regionalnych poprzedzających Konferencję Regionu i przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji.

Na podstawie otrzymanych z poszczególnych intergrup, Rady Regionu i zespołów regionalnych, zgłoszeń kandydatów do służb, komisja wyborcza sporządza listę kandydatów uprawnionych i chętnych do pełnienia służby, odpowiadających kwalifikacjom, spełniającym sugestie zawarte poniżej.


 Zgłoszenia kandydatów przesyła się do komisji wyborczej najpóźniej dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl


==============

Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się, by kandydaci spełniali następujące wymagania.


Do Służby Regionalnej ( z wyjątkiem powiernika niealkoholika):

co najmniej 3-letni okres zdrowienia według programu AA,

pełniona wcześniej służba w grupie, intergrupie lub regionie.


Kandydat na powiernika niealkoholika powinien mieć wiedzę o Wspólnocie, jej najważniejszych problemach oraz przekonanie o skuteczności programu AA.


Do Służby Krajowej

Kandydat na delegata:

co najmniej 6-letni okres zdrowienia według programu AA,

wcześniej pełniona służba w grupie, intergrupie i regionie,

znajomość Tradycji i Koncepcji AA,

sugeruje się, aby kandydat na delegata miał swojego sponsora.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KONFERENCJI: na trzy miesiące przed terminem konferencji. tj. 23.08.2024

Wnioski można przesyłać na adres: wnioski@aa-mazowsze.pl

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SŁUŻB: na dwa tygodnie przed terminem konferencji. Rekomendacje dla kandydatów z grup, intergrup, zespołów oraz rady regionu należy uzyskać odpowiednio wcześniej.

Dane kandydatów można zgłaszać na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

 (Dane wymagane: imię, grupa macierzysta, intergrupa, rekomendacja, numer telefonu oraz mail)

lub osobiście, drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10

Materiały dla uczestników

Sprawozdania służb Regionu na 51 Konferencji Regionu AA Mazowsze

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych

Sprawozdania Służb Regionu:

Delegaci Służby Krajowej:

Sprawozdania Rzeczników Intergrup:

Jak składać wnioski/pytania do Konferencji?

Podczas i do zakończenia Konferencji, wnioski przyjmowane będą przez członków Komisji Wyborczo - Wnioskowej, która zostanie przedstawiona w czasie rozpoczęcia konferencji. Każdy wniosek powinien zawierać:

Nasze doświadczenie pokazuje, że wnioski jasno sformułowane i dobrze uzasadnione są bardziej przejrzyste dla członków Wspólnoty, którzy będą nad nimi głosować. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje: 

Adres mailowy do składania wniosków: 

wnioski@aa-mazowsze.pl

Jak kandydować do służby w Regionie?

Do służby kandydować może wyłącznie osoba rekomendowana przez intergrupę, radę regionu lub właściwy zespół regionalny (w przypadku kandydata do służby w zespole).  Obecność kandydata na Konferencji jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się by kandydaci spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej:

Kandydat do służby:

Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

Kandydat na delegata

Podsumowanie 51 Konferencji Regionu

51 Konferencja odbyła się 18 i 19 listopada 2023 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh", przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie. W Konferencji wzięło udział do 190 uczestników, w tym maksymalnie 148 uprawnionych do głosowania. Konferencję poprowadziła Ula. Tematem przewodnim Konferencji było „50 LAT WSPÓLNEJ DROGI”. Konferencja została zorganizowana przez Intergrupę Wars razem z Regionem AA Mazowsze.

Lista wniosków głosowanych podczas 51 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami:

Wniosek nr 1

Wnioskuję o zawieszenie Karty Konferencji Regionu Mazowsze na okres 1 roku.

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 2

Wnioskuję, by delegatów, powierników i służby Regionu Mazowsze wybierać na

jednodniowym Zgromadzeniu Wyborczym Regionu Mazowsze, zamiast organizować

dwudniową Konferencję Regionu Mazowsze. 

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 3

Redakcja biuletynu regionalnego MITYNG oraz Zespół Literatury i Kolportażu prosi

Konferencje o wyrażenie zgody by nasz regionalny biuletyn MITYNG był umieszczony

w oficjalnej ofercie wydawniczej Biura Służby Krajowej.

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 4

Zespół Organizacyjny wnosi o wykreślenie zapisu z rozdziału VI. SŁUŻBY REGIONU

punkt 5. Pełniący służbę po trzech nieobecnościach na spotkaniach Rady Regionu lub

na spotkaniach zespołu związanego z jego służbą, zdaje mandat zaufania”.

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 5

Zespół Organizacyjny wnosi o wykreślenie zapisu z rozdziału VII. ORDYNACJA

WYBORCZA DO SŁUŻB punkt 14. W wypadku, w których niniejsza Karta przewiduje

służbę zastępców, zostają nimi kandydaci uzyskujący największą, po wybranym,

liczbę głosów w turze, w której dokonano wyboru.

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 6

Wnioskuję o udział w Konferencji Regionu Mazowsze delegatów z intergrup zamiast

dotychczasowej zasady udziału mandatariuszy, na okres próbny dwóch lat. Prawo

głosu na konferencji mieli by wszyscy służebni Regionu wskazani w karcie

Konferencji Regionu Mazowsze i zamiast wszystkich mandatariuszy z regionu,

wybierani delegaci z każdej intergrupy po 5 (w tym rzecznik intergrupy).

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Rekomendacja 1

Rekomendujemy Służbom Regionu Mazowsze przeprowadzenie działań w celu

realizacji odpłatnej informacji publicznej na temat wspólnoty AA w środkach

transportu publicznego w Warszawie.

Uzyskała wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.


Służby wybrane podczas konferencji

Służby Regionalne:

Służby Krajowe:Sprawozdanie z 51 KRM


Nie złożono żadnego wniosku ani rekomendacji podczas 51 KRM.