51 Konferencja Regionu

Podsumowanie 51 Konferencji Regionu

51 Konferencja odbyła się 18 i 19 listopada 2023 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh", przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie. W Konferencji wzięło udział do 190 uczestników, w tym maksymalnie 148 uprawnionych do głosowania. Konferencję poprowadziła Ula. Tematem przewodnim Konferencji było „50 LAT WSPÓLNEJ DROGI”. Konferencja została zorganizowana przez Intergrupę Wars razem z Regionem AA Mazowsze.

Lista wniosków głosowanych podczas 51 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami:

Wniosek nr 1

Wnioskuję o zawieszenie Karty Konferencji Regionu Mazowsze na okres 1 roku.

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 2

Wnioskuję, by delegatów, powierników i służby Regionu Mazowsze wybierać na

jednodniowym Zgromadzeniu Wyborczym Regionu Mazowsze, zamiast organizować

dwudniową Konferencję Regionu Mazowsze. 

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 3

Redakcja biuletynu regionalnego MITYNG oraz Zespół Literatury i Kolportażu prosi

Konferencje o wyrażenie zgody by nasz regionalny biuletyn MITYNG był umieszczony

w oficjalnej ofercie wydawniczej Biura Służby Krajowej.

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 4

Zespół Organizacyjny wnosi o wykreślenie zapisu z rozdziału VI. SŁUŻBY REGIONU

punkt 5. Pełniący służbę po trzech nieobecnościach na spotkaniach Rady Regionu lub

na spotkaniach zespołu związanego z jego służbą, zdaje mandat zaufania”.

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 5

Zespół Organizacyjny wnosi o wykreślenie zapisu z rozdziału VII. ORDYNACJA

WYBORCZA DO SŁUŻB punkt 14. W wypadku, w których niniejsza Karta przewiduje

służbę zastępców, zostają nimi kandydaci uzyskujący największą, po wybranym,

liczbę głosów w turze, w której dokonano wyboru.

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek nr 6

Wnioskuję o udział w Konferencji Regionu Mazowsze delegatów z intergrup zamiast

dotychczasowej zasady udziału mandatariuszy, na okres próbny dwóch lat. Prawo

głosu na konferencji mieli by wszyscy służebni Regionu wskazani w karcie

Konferencji Regionu Mazowsze i zamiast wszystkich mandatariuszy z regionu,

wybierani delegaci z każdej intergrupy po 5 (w tym rzecznik intergrupy).

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Rekomendacja 1

Rekomendujemy Służbom Regionu Mazowsze przeprowadzenie działań w celu

realizacji odpłatnej informacji publicznej na temat wspólnoty AA w środkach

transportu publicznego w Warszawie.

Uzyskała wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.


Służby wybrane podczas konferencji

Służby Regionalne:

Służby Krajowe:Sprawozdanie z 51 KRM


Nie złożono żadnego wniosku ani rekomendacji podczas 51 KRM.

Zespół Organizacyjny zachęca do składania wniosków i rekomendacji zgodnie z aktualną wersją Karty Konferencji w terminie do 3 miesięcy przed organizowaną Konferencją Regionu.

Adres email do składania wniosków

wnioski@aa-mazowsze.pl

organizacyjny@aa-mazowsze.pl

lub osobiście

drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10


Podstawowe Informacje

51 Konferencja Regionu Mazowsze AA:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GDZIE?

Stacjonarnie: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCh" ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa https://www.centrumsk.pl

KIEDY?

Termin: 18-19.11.2023, rejestracja uczestników od godziny 8:00, start Konferencji Regionu 10:00,

ILE?

Nocleg: 105 zł

Śniadanie: 30zł 

Obiad (sobota): 35zł

Obiad (niedziela): 35zł

Kolacja: 30zł

Koszty organizacyjne: 50zł (opłata za salę konferencyjną, serwis kawowy, identyfikatory, wydrukowanie materiałów i mandatów do głosowań)

Całość: 285zł 

Deklaracje uczestnictwa oraz wpłaty za noclegi, posiłki itd. prosimy przekazywać do skarbników intergrup do końca września 2023 r. Termin deklaracji uczestnictwa w konferencji jest bardzo ważny ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, noclegów oraz materiałów dla uczestników. Istnieje możliwość skorzystania np. tylko z noclegu, jednego posiłku itp. w dowolnej konfiguracji, które również należy zadeklarować i wcześniej opłacić u skarbników intergrup do końca września 2023 r.

W konferencji można wziąć udział bez wcześniejszej deklaracji uczestnictwa ponosząc koszty organizacyjne opłacane przy rejestracji w dniu konferencji, bez możliwości domówienia posiłków i noclegu.

Centrum Konferencyjne dysponuje jednym dwuosobowym pokojem przystosowanym dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

W przypadku chęci rezerwacji takiego pokoju prosimy o wcześniejszą informację. 

PLAN KONFERENCJI W ZAKŁADCE "Materiały dla uczestników"

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

 - Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

 - Rzecznicy intergrup

 - Rzecznik Regionu

 - Zastępca rzecznika Regionu

 - Opiekun PIK

 - Archiwista

 - Powiernik SK

 - Delegaci SK

 - Redaktor biuletynu „Mityng”

 - Koordynatorzy zespołów regionalnych

 - Kolporter Regionu

 - Sekretarz Regionu

 - Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

 - Powiernik regionalny niealkoholik

 - Prowadzący Konferencję

 - Koordynator ds. Mołdawii

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.

 

Konferencja Regionu AA Mazowsze odbędzie się na jesieni 2023.

Na podstawie otrzymanych z poszczególnych intergrup, Rady Regionu i zespołów regionalnych, zgłoszeń kandydatów do służb, komisja wyborcza sporządzi listę kandydatów uprawnionych i chętnych do pełnienia służby.

Podczas konferencji będą wybierane następujące służby:

==============

Do Służby Regionalnej:

1. Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze (kadencja trwa 2 lata)

2. Koordynator Zespołu ds. dyżurów telefonicznych (kadencja trwa 2 lata)

3. Koordynator Zespołu ds. finansów (kadencja trwa 2 lata)

4. Koordynator Zespołu ds. internetu (kadencja trwa 2 lata)

5. Koordynator Zespołu ds. organizacyjnych (kadencja trwa 2 lata)

6. Rzecznik Regionu Mazowsze (kadencja trwa 2 lata)

7. Powiernik regionalny niealkoholik (kadencja trwa 3 lata)

8. Koordynator ds. Mołdawii (kadencja trwa 2 lata)

==============

Do Służby Krajowej:

Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Literatury (kadencja trwa 1,5 roku*)

Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Organizacyjnej (kadencja trwa 1,5 roku*)

Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Informacji Publicznej (kadencja trwa 3 lata)

Kandydat na Powiernika Służby Krajowej (kadencja 3 lata)

* w związku z brakiem kandydatów do służby na ostatniej konferencji kadencja będzie krótsza.

W wyborach do wszystkich służb w Regionie wybieranych przez Konferencję Regionu jak również delegatów do służby w komisjach Konferencji Służby Krajowej AA oraz kandydatów na powiernika alkoholika, powiernika niealkoholika i delegata narodowego może kandydować wyłącznie osoba rekomendowana przez Intergrupę, Radę Regionu lub właściwy zespół regionalny w przypadku kandydata do służby w zespole. Obecność tej osoby na Konferencji jest obowiązkowa.

Sugeruje się, aby kandydaci zgłoszeni do pełnienia służb spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej (z wyjątkiem powiernika niealkoholika)

Kandydat na powiernika niealkoholika powinien mieć wiedzę o Wspólnocie i jej najważniejszych problemach oraz przekonanie o skuteczności programu AA.

Kandydat na powiernika alkoholika

Kandydat na delegata


 Zgłoszenia kandydatów przesyła się do komisji wyborczej najpóźniej dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KONFERENCJI: na trzy miesiące przed terminem konferencji. tj. 20.08.2023

Wnioski można przesyłać na adres: wnioski@aa-mazowsze.pl

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SŁUŻB: na dwa tygodnie przed terminem konferencji. Rekomendacje dla kandydatów z grup, intergrup, zespołów oraz rady regionu należy uzyskać odpowiednio wcześniej.

Dane kandydatów można zgłaszać na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

 (Dane wymagane: imię, grupa macierzysta, intergrupa, rekomendacja, numer telefonu oraz mail)

lub osobiście, drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10

Sprawozdania służb Regionu na 51 Konferencji Regionu AA Mazowsze

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych

Sprawozdania Służb Regionu:

Delegaci Służby Krajowej:

Sprawozdania Rzeczników Intergrup:

Jak składać wnioski/pytania do Konferencji?

Podczas i do zakończenia Konferencji, wnioski przyjmowane będą przez członków Komisji Wyborczo - Wnioskowej, która zostanie przedstawiona w czasie rozpoczęcia konferencji. Każdy wniosek powinien zawierać:

Nasze doświadczenie pokazuje, że wnioski jasno sformułowane i dobrze uzasadnione są bardziej przejrzyste dla członków Wspólnoty, którzy będą nad nimi głosować. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje: 

Adres mailowy do składania wniosków: 

wnioski@aa-mazowsze.pl

Jak kandydować do służby w Regionie?

Do służby kandydować może wyłącznie osoba rekomendowana przez intergrupę, radę regionu lub właściwy zespół regionalny (w przypadku kandydata do służby w zespole).  Obecność kandydata na Konferencji jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się by kandydaci spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej:

Kandydat do służby:

Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

Kandydat na delegata

Podsumowanie 50 Konferencji Regionu

50 Konferencja odbyła się 26 i 27 listopada 2022 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh", przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie. W Konferencji wzięło udział 150 uczestników, w tym maksymalnie 123 uprawnionych do głosowania. Konferencję poprowadził Sławek. Tematem przewodnim Konferencji była „Jedność i różnorodność siłą AA”. Konferencja została zorganizowana przez Intergrupę Sawa razem z Regionem AA Mazowsze.

Lista wniosków głosowanych podczas 50 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami:

Wniosek 1

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskowano, aby koordynatorów zespołów regionalnych wybierali członkowie danego zespołu, a nie jak dotychczas Konferencja Służb Regionu. 

Wniosek 2

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zespół Literatury zgłosił wniosek do Konferencji o zmianę nazwy tego Zespołu. Proponowana nowa nazwa to –

Zespół Literatury i Kolportażu. 

Wniosek 3

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zespół Organizacyjny wnioskował o dodanie zapisów dotyczących służby Koordynatora ds. Mołdawii do karty

konferencji regionu AA Mazowsze.

Wniosek 4

Odbyły się dwa głosowania. W pierwszym głosowaniu wynik głosowania nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W głosowaniu powtórzonym wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. 

Wnioskowano o wygaszenie służby Administratora bazy mityngów i redaktora książeczek adresowych

mityngów AA Regionu Mazowsze po zakończeniu obecnej kadencji.

Służby wybrane podczas konferencji

Regionalne:

Krajowe:

Służby nie obsadzone:

Sprawozdanie z 50 KRM

Wnioski złożone na 50 Konferencji Regionu:

Nie złożono żadnego wniosku, Zespół Organizacyjny zachęca do składania wniosków, zgodnie z aktualną wersją Karty Konferencji wnioski można składać do 3 miesiące przed organizowaną Konferencją Regionu.

Adres email do składania wniosków

wnioski@aa-mazowsze.pl

organizacyjny@aa-mazowsze.pl

lub osobiście

drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10