Zgromadzenie Wyborcze Regionu

Zgromadzenie Wyborcze Regionu AA Mazowsze

UWAGA: W związku z wycofaniem się kandydatów do służb, Zgromadzenie Wyborcze Regionu AA Mazowsze, planowane na 13 listopada zostaje odwołane

Podstawowe Informacje

Zgromadzenie Wyborcze Regionu Mazowsze AA:

 • wybory służb Regionu

 • składanie wniosków

Platforma ZOOM

Link do spotkania

Instrukcja obsługi platformy ZOOM do pobrania

13 listopad 2021, rejestracja uczestników od godziny 9:00, start zgromadzenia wyborczego 11:00

Koszty uczestnictwa 0 zł

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

- Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

- Rzecznicy intergrup

- Rzecznik Regionu

- Zastępca rzecznika Regionu

- Opiekun PIK

- Archiwista

- Powiernik SK

- Delegaci SK

- Redaktor biuletynu „Mityng”

- Koordynatorzy zespołów regionalnych

- Kolporter Regionu

- Sekretarz Regionu

- Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

- Powiernik regionalny niealkoholik

- Prowadzący Konferencję

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.

Jak kandydować do służby w Regionie?

Do służby kandydować może wyłącznie osoba rekomendowana przez intergrupę, radę regionu lub właściwy zespół regionalny )w przypadku kandydata do służby w zespole). Obecność kandydata na Konferencji jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl


Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się by kandydaci spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej:

Kandydat do służby:

 • co najmniej 3-letni okres zdrowienia według programu AA

 • pełnił wcześniej służby w grupie, intergrupie lub regionie

 • dodatkowo - kandydat na powiernika niealkoholika powinien mieć wiedzę o Wspólnocie AA i jej najważniejszych problemach oraz przekonanie o skuteczności programu AA.


Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

 • miał co najmniej 8-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • doświadczenie w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur AA (grupa, intergrupa, region i Służba Krajowa),

 • znajomość Tradycji i Koncepcji AA oraz najważniejszych problemów Wspólnoty,

 • sugeruje się, aby kandydat na powiernika alkoholika miał swojego sponsora.

Kandydat na delegata

 • miał co najmniej 6-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • wcześniej pełnił służbę w grupie, intergrupie i regionie,

 • wykazywał się znajomością Tradycji i Koncepcji AA

 • sugeruje się, aby kandydat na delegata miał swojego sponsora


Na 48. Konferencji Regionu będziemy wybierać następujące służby:

Do służby regionalnej:

 • Powiernik Regionalny niealkoholik (kadencja 3 lata)

 • Rzecznik Regionu (kadencja 2 lata)

 • Opiekun PIK (kadencja 2 lata)

 • Sekretarz Regionu (kadencja 2 lata)

 • Kolporter Regionu (kadencja 3 lata)

 • Koordynator zespołu ds. Organizacyjnych (kadencja 2 lata)

 • Koordynator zespołu ds. Finansów - Skarbnik Regionu (kadencja 2 lata)

Do służby krajowej:

 • Delegat Służby Krajowej członek Komisji Informacji Publicznej


Jak składać wnioski/pytania do Konferencji?

Do zakończenia Konferencji, wnioski przyjmowane będą przez członków Komisji Wyborczo - Wnioskowej, która zostanie przedstawiona w czasie rozpoczęcia konferencji. Każdy wniosek powinien zawierać:

 • Dane zgłaszającego: Imię, nazwa grupy/intergrupy

 • Kontakt do zgłaszającego: numer telefonu/adres email

 • Treść wniosku: Szczegółowa treść wniosku

Nasze doświadczenie pokazuje, że wnioski jasno sformułowane i dobrze uzasadnione są bardziej przejrzyste dla członków Wspólnoty, którzy będą nad nimi głosować. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje:

 • skrócona treść wniosku

 • pełne brzmienie wniosku

 • uzasadnienie wniosku

Adres mailowy do składania wniosków:

wnioski@aa-mazowsze.pl

Sprawozdania służb Regionu do 48. Konferencji Regionu AA Mazowsze

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Rzeczników Intergrup:


Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych

Sprawozdania Służb Regionu:

Delegaci Służby Krajowej:

 • do Komisji Finansowej

 • do Komisji Informacji Publicznej

 • do Komisji Organizacyjnej

 • do Komisji Literatury i Publikacji