48. Konferencja Regionu

48. Konferencja Regionu AA Mazowsze

Podsumowanie 48 Konferencji Regionu

Konferencja odbyła się 10 kwietnia 2021 na platformie ZOOM. Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu technicznym przyjaciół z AA, jak i pomocy BSK. Na spotkaniu było obecnych 96 osób, w tym 80 upoważnionych do głosowania.

Lista wniosków głosowanych podczas 48 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami

- Wniosek 1 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnoszę o usunięcie z Karty Konferencji zapisów o opiniowaniu i rekomendacji wniosków przez zespół ds. org. oraz Radę Regionu, i zastąpienie ich jawną opinią Intergrupy wnioskodawcy. Wnioski można składać do końca roku poprzedzającego konferencję.

- Wniosek 2 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Dopisanie do Karty Konferencji zapisu: "Powiernicy oraz Delegaci Służby Krajowej mają prawo głosu na spotkaniach Rady Regionu"

- Wniosek 3 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zmiana Karty Konferencji: Przesunięcie Zespołu "Grupy 12 Kroku" pod Zespół Dyżuru Telefonicznego

- Wniosek 4 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zmiana Karty Konferencji: Kworum liczone z 2/3 liczby obecnych członków Rady Regionu a nie z 2/3 wszystkich członków

- Wniosek 5 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Zmiana Karty Konferencji: Usunięcie zapisu o obligatoryjnym zdaniu służby po trzech nieobecnościach na spotkaniu Rady Regionu lub zespole.

- Wniosek 6 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

- Wniosek o zmianę nazwy Konferencji Regionalnej na Zgromadzenie Służb Regionu

- Wniosek 7 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek o audyt dotyczący nowego tłumaczenia „Wielkiej Księgi”, wnoszę o powołanie komisji, która zajmie się Przeprowadzeniem konsultacji ogólnopolskich dotyczących zmian w treści 12 Kroków i 12 Tradycji AA w nowym tłumaczeniu W.K. "Anonimowi Alkoholicy", Przepływem informacji w strukturach AA dotyczących całego projektu nowego tłumaczenia W.K. "Anonimowi Alkoholicy" Przeanalizowaniem sprawozdań finansowych dotyczących całego projektu nowego tłumaczenia Wielkiej Księgi "Anonimowi Alkoholicy"

- Wniosek 8 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek o zawieszenie Karty Konferencji Regionu Mazowsze

- Wniosek 9 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek o udział w Konferencji delegatów z Intergrup zamiast dotychczasowej zasady udziału mandatariuszy. Zasady szczegółów do opracowania przez zespół organizacyjny i RR.

Służby wybrane podczas konferencji

 • Rzecznik Regionu – Radek

 • Sekretarz Regionu – Lechosław

 • Koordynator Zespołu ds. Organizacyjnych – Paweł

 • Skarbnik Regionu Mazowsze – Maciek

 • Delegat SK Komisji Informacji Publicznej – Agnieszka

 • Powiernik klasy „A” niealkoholik – Jerzy

Dwie służby pozostały nie obsadzone:

 • Kolporter Regionu

 • Koordynator PIK


Wnioski złożone na 48 Konferencji Regionu


UWAGA! W związku z przegłosowaniem wniosku nr 1 na 48 Konferencji Regionu AA Mazowsze, wnioski do Konferencji można składać do końca roku kalendarzowego poprzedzającego Konferencję. Więcej informacji poniżej.


Jak składać wnioski/pytania do Konferencji?

Do końca roku kalendarzowego poprzedzającego konferencje, wnioski przyjmowane będą przez członków Zespołu Organizacyjnego i przekazywane do Intergrupy wnioskodawcy. Każdy wniosek powinien zawierać:

 • Dane zgłaszającego: Imię, nazwa grupy/intergrupy

 • Kontakt do zgłaszającego: numer telefonu/adres email

 • Treść wniosku: Szczegółowa treść wniosku

Nasze doświadczenie pokazuje, że wnioski jasno sformułowane i dobrze uzasadnione są bardziej przejrzyste dla członków Wspólnoty, którzy będą nad nimi głosować. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje:

 • skrócona treść wniosku

 • pełne brzmienie wniosku

 • uzasadnienie wniosku

Adres mailowy do składania wniosków:

wnioski@aa-mazowsze.pl

Podstawowe Informacje

48. Konferencja Regionu Mazowsze AA:

 • wybory służb Regionu

 • głosowanie wniosków

 • składanie wniosków

Platforma ZOOM

Link do spotkania

Instrukcja obsługi platformy ZOOM do pobrania

10 kwietnia 2021, rejestracja uczestników od godziny 8:00, start Konferencji Regionu 10:00

Koszty uczestnictwa 0 zł

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

- Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

- Rzecznicy intergrup

- Rzecznik Regionu

- Zastępca rzecznika Regionu

- Opiekun PIK

- Archiwista

- Powiernik SK

- Delegaci SK

- Redaktor biuletynu „Mityng”

- Koordynatorzy zespołów regionalnych

- Kolporter Regionu

- Sekretarz Regionu

- Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

- Powiernik regionalny niealkoholik

- Prowadzący Konferencję

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.

Jak składać wnioski/pytania do Konferencji?

Do zakończenia Konferencji, wnioski przyjmowane będą przez członków Komisji Wyborczo - Wnioskowej, która zostanie przedstawiona w czasie rozpoczęcia konferencji. Każdy wniosek powinien zawierać:

 • Dane zgłaszającego: Imię, nazwa grupy/intergrupy

 • Kontakt do zgłaszającego: numer telefonu/adres email

 • Treść wniosku: Szczegółowa treść wniosku

Nasze doświadczenie pokazuje, że wnioski jasno sformułowane i dobrze uzasadnione są bardziej przejrzyste dla członków Wspólnoty, którzy będą nad nimi głosować. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje:

 • skrócona treść wniosku

 • pełne brzmienie wniosku

 • uzasadnienie wniosku

Adres mailowy do składania wniosków:

wnioski@aa-mazowsze.pl

Jak kandydować do służby w Regionie?

Do służby kandydować może wyłącznie osoba rekomendowana przez intergrupę, radę regionu lub właściwy zespół regionalny )w przypadku kandydata do służby w zespole). Obecność kandydata na Konferencji jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: zespol.org.regionu.aa.mazowsze@gmail.com


Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się by kandydaci spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej:

Kandydat do służby:

 • co najmniej 3-letni okres zdrowienia według programu AA

 • pełnił wcześniej służby w grupie, intergrupie lub regionie

 • dodatkowo - kandydat na powiernika niealkoholika powinien mieć wiedzę o Wspólnocie AA i jej najważniejszych problemach oraz przekonanie o skuteczności programu AA.


Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

 • miał co najmniej 8-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • doświadczenie w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur AA (grupa, intergrupa, region i Służba Krajowa),

 • znajomość Tradycji i Koncepcji AA oraz najważniejszych problemów Wspólnoty,

 • sugeruje się, aby kandydat na powiernika alkoholika miał swojego sponsora.

Kandydat na delegata

 • miał co najmniej 6-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • wcześniej pełnił służbę w grupie, intergrupie i regionie,

 • wykazywał się znajomością Tradycji i Koncepcji AA

 • sugeruje się, aby kandydat na delegata miał swojego sponsora


Na 48. Konferencji Regionu będziemy wybierać następujące służby:

Do służby regionalnej:

 • Powiernik Regionalny niealkoholik (kadencja 3 lata)

 • Rzecznik Regionu (kadencja 2 lata)

 • Opiekun PIK (kadencja 2 lata)

 • Sekretarz Regionu (kadencja 2 lata)

 • Kolporter Regionu (kadencja 3 lata)

 • Koordynator zespołu ds. Organizacyjnych (kadencja 2 lata)

 • Koordynator zespołu ds. Finansów - Skarbnik Regionu (kadencja 2 lata)

Do służby krajowej:

 • Delegat Służby Krajowej członek Komisji Informacji Publicznej


Sprawozdania służb Regionu do 47. Konferencji Regionu AA Mazowsze

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Rzeczników Intergrup:


Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych


Sprawozdania Służb Regionu:

Delegaci Służby Krajowej:


Sprawozdania służb Regionu do 48. Konferencji Regionu AA Mazowsze

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Rzeczników Intergrup:


Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych


Sprawozdania Służb Regionu:

Delegaci Służby Krajowej:

 • do Komisji Finansowej

 • do Komisji Informacji Publicznej

 • do Komisji Organizacyjnej

 • do Komisji Literatury i Publikacji


Warsztat pt. : "Próbna Konferencja Regionu AA Mazowsze"

Warsztat pt. : "Próbna 48. Konferencja Regionu Mazowsze AA"

 • próbne wybory służb Regionu

 • próbne głosowanie wniosków

 • próbne składanie wniosków

 • przedstawienie wniosków do 48. Konferencji Regionu

Platforma ZOOM

Link do spotkania

Instrukcja obsługi platformy ZOOM do pobrania

27 marca 2021, logowanie od godziny 8:30, start warsztatu "Próbna Konferencji Regionu AA Mazowsze" o godzinie 10:00

Koszty uczestnictwa 0 zł

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

- Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

- Rzecznicy intergrup

- Rzecznik Regionu

- Zastępca rzecznika Regionu

- Opiekun PIK

- Archiwista

- Powiernik SK

- Delegaci SK

- Redaktor biuletynu „Mityng”

- Koordynatorzy zespołów regionalnych

- Kolporter Regionu

- Sekretarz Regionu

- Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

- Powiernik regionalny niealkoholik

- Prowadzący Konferencję

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.