49. Konferencja Regionu

49. Konferencja Regionu AA Mazowsze

Podsumowanie 49 Konferencji Regionu

Konferencja odbyła się 2 kwietnia 2022 na platformie ZOOM. Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu technicznym przyjaciół z AA, jak i pomocy BSK. Na spotkaniu było obecnych 82 osoby w tym maksymalnie 72 upoważnionych do głosowania.

Lista wniosków głosowanych podczas 49 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami:

- Wniosek 1 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmianę Karty Konferencji tak by Koordynator Dyżurnych telefonicznych wchodził w skład Rady Regionu Mazowsze z prawem głosu na spotkaniach Rady Regionu. Szczegółowe zapisy zmieniające Kartę Konferencji do wypracowania na Zespole Organizacyjnym.

- Wniosek 2 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmianę Karty Konferencji tak by samodzielni służebni Regionu nie będący członkami zespołów regionalnych czy Rady regionu (czyli bez prawa głosu) (np. Administrator bazy mitingów, Koordynator grupy 12 Kroku) byli zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach Rady Regionu lub przekazywania pisemnych sprawozdań (do Rzecznika regionu) ze swojej pracy w terminie do tygodnia przed spotkaniem Rady Regionu.

- Wniosek 3 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmiany w Karcie Konferencji Regionu AA Mazowsze:

- skrócenie konferencji do 1 dnia,

- dopuszczenie możliwości spotkania online

- usunięcie obowiązkowych warsztatów

Szczegółowe zapisy zmieniające Kartę Konferencji do wypracowania na Zespole Organizacyjnym.

- Wniosek 4 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmiany w Karcie Konferencji Regionu AA Mazowsze poprzez możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia wszystkich mandatariuszy głosowaniami cząstkowymi przeprowadzanymi na Intergrupach. Możliwość taka dopuszczona byłaby w sytuacjach wyjątkowych i wymagałaby jednogłośnej aprobaty Rady Regionu przy obecności wszystkich Rzeczników Intergrup. Informacja o głosowaniach powinna być opublikowana w Emitencie/Biuletynie Miting najpóźniej na dwa miesiące przed spotkaniem pierwszej z Intergrup mających przeprowadzić głosowania nad wnioskami lub wybierającymi służebnych. Szczegółowe zapisy zmieniające Kartę Konferencji do wypracowania na Zespole Organizacyjnym.

- Wniosek 5 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Organizacja konferencji kosztuje dużo pieniędzy, zwłaszcza przy założeniu, że uczestniczyć będzie duża liczba osób. Umożliwienie uczestnictwa stacjonarnie pozwoli na uczestnictwo osobom, które albo nie mogą online albo wolą uczestniczyć osobiście. Dla tych ludzi, można jasno określić i zorganizować potrzebne miejsca – np. na zasadzie wpłaconych zaliczek, aby wiedzieć jasno, ile miejsc potrzeba.

- Wniosek 6 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o przywrócenie pierwotnej historycznej nazwy REGIONU WARSZAWA

REGION WARSZAWA jest pierwszym i tym samym najstarszym regionem w Polsce. Region Warszawa powstał z inicjatywy Warszawskich intergrup WARS i SAWA oraz intergrupy ATLAS. Argumentacja nazwy REGION MAZOWSZE nie do końca jest uprawniona. Region nie obejmuje województwa Mazowieckiego a tylko warszawę i okolice. Region Radom terytorialnie należy do Mazowsza a obejmuje Świętokrzyskie. Płocka intergrupa należy do regionu Łódź. Nazwy regionów nie odzwierciedlają terytoriów województw są jedynie umownym porozumieniem i dobrowolnym akcesem. Porozumienia te osiągnęliśmy na Kongresie Wspólnoty przy podziale na trzynaście Regionów. Tak naprawdę nazwa REGION WASZAWA jest naszą historią. Warto znać własną historię i pielęgnować. Jeszcze raz wnioskuję o przywrócenie nazwy Regionu na ,,REGION WARSZAWA”

- Wniosek 7 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zespół Organizacyjny wnioskuje o zmianę zapisu w Karcie Konferencji Regionu Mazowsze dotyczącą skrócenia długości kadencji Koordynatora zespołu ds. Internetu do 2 lat.

- Wniosek 8 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskujemy o zmianę zapisu w Karcie Konferencji Regionu Mazowsze dotyczącą skrócenia długości kadencji Administratora bazy mityngów i redaktora książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze do 2 lat.

- Wniosek 9 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskujemy o zmianę zapisu w Karcie Konferencji Regionu Mazowsze dotyczącą skrócenia długości kadencji Kolportera Regionu do 2 lat.

- Wniosek 10 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskujemy, aby wnioski na Konferencję można było składać w terminie do trzech miesięcy przed datą Konferencji Regionu Mazowsze.

Służby wybrane podczas konferencji

 • Opiekun PIK - Mariusz

 • Kolporter Regionu - Adam

 • Koordynator zespołu ds. Zakładów Karnych - Iza

 • Koordynator zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Profesjonalistami - Przemysław

 • Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Informacji Publicznej - Marcin

Służby nie obsadzone:

 • Koordynator zespołu ds. Internetu

 • Sekretarz Regionu

 • Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Literatury

 • Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Organizacyjnej

Wnioski złożone na 49 Konferencji Regionu:

Nie złożono żadnego wniosku, Zespół Organizacyjny zachęca do składania wniosków, zgodnie z aktualną wersją Karty Konferencji wnioski można składać do 3 miesiące przed organizowaną Konferencją Regionu.

Adres email do składania wniosków

wnioski@aa-mazowsze.pl

lub osobiście

drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10


Podstawowe Informacje

49. Konferencja Regionu Mazowsze AA:

 • wybory służb Regionu

 • głosowanie wniosków

 • składanie wniosków

Platforma ZOOM

Link do spotkania

Instrukcja obsługi platformy ZOOM do pobrania

2 kwietnia 2022, rejestracja uczestników od godziny 8:00, start Konferencji Regionu 10:00

Koszty uczestnictwa 0 zł

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

- Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

- Rzecznicy intergrup

- Rzecznik Regionu

- Zastępca rzecznika Regionu

- Opiekun PIK

- Archiwista

- Powiernik SK

- Delegaci SK

- Redaktor biuletynu „Mityng”

- Koordynatorzy zespołów regionalnych

- Kolporter Regionu

- Sekretarz Regionu

- Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

- Powiernik regionalny niealkoholik

- Prowadzący Konferencję

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.

Jak składać wnioski/pytania do Konferencji?

Do zakończenia Konferencji, wnioski przyjmowane będą przez członków Komisji Wyborczo - Wnioskowej, która zostanie przedstawiona w czasie rozpoczęcia konferencji. Każdy wniosek powinien zawierać:

 • Dane zgłaszającego: Imię, nazwa grupy/intergrupy

 • Kontakt do zgłaszającego: numer telefonu/adres email

 • Treść wniosku: Szczegółowa treść wniosku

Nasze doświadczenie pokazuje, że wnioski jasno sformułowane i dobrze uzasadnione są bardziej przejrzyste dla członków Wspólnoty, którzy będą nad nimi głosować. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje:

 • skrócona treść wniosku

 • pełne brzmienie wniosku

 • uzasadnienie wniosku

Adres mailowy do składania wniosków:

wnioski@aa-mazowsze.pl

Jak kandydować do służby w Regionie?

Do służby kandydować może wyłącznie osoba rekomendowana przez intergrupę, radę regionu lub właściwy zespół regionalny (w przypadku kandydata do służby w zespole). Obecność kandydata na Konferencji jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl


Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się by kandydaci spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej:

Kandydat do służby:

 • co najmniej 3-letni okres zdrowienia według programu AA

 • pełnił wcześniej służby w grupie, intergrupie lub regionie

 • dodatkowo - kandydat na powiernika niealkoholika powinien mieć wiedzę o Wspólnocie AA i jej najważniejszych problemach oraz przekonanie o skuteczności programu AA.


Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

 • miał co najmniej 8-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • doświadczenie w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur AA (grupa, intergrupa, region i Służba Krajowa),

 • znajomość Tradycji i Koncepcji AA oraz najważniejszych problemów Wspólnoty,

 • sugeruje się, aby kandydat na powiernika alkoholika miał swojego sponsora.

Kandydat na delegata

 • miał co najmniej 6-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • wcześniej pełnił służbę w grupie, intergrupie i regionie,

 • wykazywał się znajomością Tradycji i Koncepcji AA

 • sugeruje się, aby kandydat na delegata miał swojego sponsora


Na 49. Konferencji Regionu będziemy wybierać następujące służby:

Do służby regionalnej:

 • Opiekun PIK (kadencja 2 lata)

 • Kolporter Regionu (kadencja 3 lata)

 • Koordynator zespołu ds. Internetu (kadencja 3 lata)


Do służby krajowej:


 • Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Informacji Publicznej (kadencja 3 lata)


 • Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Finansów (kadencja 3 lata)


 • Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Literatury (kadencja 3 lata)


 • Delegat Służby Krajowej, członek Komisji Organizacyjnej (kadencja 3 lata)


Sprawozdania służb Regionu do 49. Konferencji Regionu AA Mazowsze

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Rzeczników Intergrup:

Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych

Sprawozdania Służb Regionu:

Delegaci Służby Krajowej:


Podsumowanie 48 Konferencji Regionu

Konferencja odbyła się 10 kwietnia 2021 na platformie ZOOM. Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu technicznym przyjaciół z AA, jak i pomocy BSK. Na spotkaniu było obecnych 96 osób, w tym 80 upoważnionych do głosowania.

Lista wniosków głosowanych podczas 48 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami

- Wniosek 1 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnoszę o usunięcie z Karty Konferencji zapisów o opiniowaniu i rekomendacji wniosków przez zespół ds. org. oraz Radę Regionu, i zastąpienie ich jawną opinią Intergrupy wnioskodawcy. Wnioski można składać do końca roku poprzedzającego konferencję.

- Wniosek 2 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Dopisanie do Karty Konferencji zapisu: "Powiernicy oraz Delegaci Służby Krajowej mają prawo głosu na spotkaniach Rady Regionu"

- Wniosek 3 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zmiana Karty Konferencji: Przesunięcie Zespołu "Grupy 12 Kroku" pod Zespół Dyżuru Telefonicznego

- Wniosek 4 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zmiana Karty Konferencji: Kworum liczone z 2/3 liczby obecnych członków Rady Regionu a nie z 2/3 wszystkich członków

- Wniosek 5 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Zmiana Karty Konferencji: Usunięcie zapisu o obligatoryjnym zdaniu służby po trzech nieobecnościach na spotkaniu Rady Regionu lub zespole.

- Wniosek 6 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

- Wniosek o zmianę nazwy Konferencji Regionalnej na Zgromadzenie Służb Regionu

- Wniosek 7 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek o audyt dotyczący nowego tłumaczenia „Wielkiej Księgi”, wnoszę o powołanie komisji, która zajmie się Przeprowadzeniem konsultacji ogólnopolskich dotyczących zmian w treści 12 Kroków i 12 Tradycji AA w nowym tłumaczeniu W.K. "Anonimowi Alkoholicy", Przepływem informacji w strukturach AA dotyczących całego projektu nowego tłumaczenia W.K. "Anonimowi Alkoholicy" Przeanalizowaniem sprawozdań finansowych dotyczących całego projektu nowego tłumaczenia Wielkiej Księgi "Anonimowi Alkoholicy"

- Wniosek 8 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek o zawieszenie Karty Konferencji Regionu Mazowsze

- Wniosek 9 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wniosek o udział w Konferencji delegatów z Intergrup zamiast dotychczasowej zasady udziału mandatariuszy. Zasady szczegółów do opracowania przez zespół organizacyjny i RR.

Służby wybrane podczas konferencji

 • Rzecznik Regionu – Radek

 • Sekretarz Regionu – Lechosław

 • Koordynator Zespołu ds. Organizacyjnych – Paweł

 • Skarbnik Regionu Mazowsze – Maciek

 • Delegat SK Komisji Informacji Publicznej – Agnieszka

 • Powiernik klasy „A” niealkoholik – Jerzy

Dwie służby pozostały nie obsadzone:

 • Kolporter Regionu

 • Koordynator PIK

Warsztat pt. : "Próbna Konferencja Regionu AA Mazowsze"

Warsztat pt. : "Próbna 49. Konferencja Regionu Mazowsze AA"

 • próbne wybory służb Regionu

 • próbne głosowanie wniosków

 • próbne składanie wniosków

 • przedstawienie wniosków do 49. Konferencji Regionu

Platforma ZOOM

Link do spotkania

Instrukcja obsługi platformy ZOOM do pobrania

26 marca 2022, logowanie od godziny 09:00, start warsztatu "Próbna Konferencji Regionu AA Mazowsze" o godzinie 10:00

Koszty uczestnictwa 0 zł

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

- Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

- Rzecznicy intergrup

- Rzecznik Regionu

- Zastępca rzecznika Regionu

- Opiekun PIK

- Archiwista

- Powiernik SK

- Delegaci SK

- Redaktor biuletynu „Mityng”

- Koordynatorzy zespołów regionalnych

- Kolporter Regionu

- Sekretarz Regionu

- Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

- Powiernik regionalny niealkoholik

- Prowadzący Konferencję

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.