50 Konferencja Regionu

Podsumowanie 50 Konferencji Regionu

50 Konferencja odbyła się 26 i 27 listopada 2022 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh", przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie. W Konferencji wzięło udział 150 uczestników, w tym maksymalnie 123 uprawnionych do głosowania. Konferencję poprowadził Sławek. Tematem przewodnim Konferencji była „Jedność i różnorodność siłą AA”. Konferencja została zorganizowana przez Intergrupę Sawa razem z Regionem AA Mazowsze.

Lista wniosków głosowanych podczas 50 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami:

Wniosek 1

Nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskowano, aby koordynatorów zespołów regionalnych wybierali członkowie danego zespołu, a nie jak dotychczas Konferencja Służb Regionu. 

Wniosek 2

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zespół Literatury zgłosił wniosek do Konferencji o zmianę nazwy tego Zespołu. Proponowana nowa nazwa to –

Zespół Literatury i Kolportażu. 

Wniosek 3

Uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zespół Organizacyjny wnioskował o dodanie zapisów dotyczących służby Koordynatora ds. Mołdawii do karty

konferencji regionu AA Mazowsze.

Wniosek 4

Odbyły się dwa głosowania. W pierwszym głosowaniu wynik głosowania nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W głosowaniu powtórzonym wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. 

Wnioskowano o wygaszenie służby Administratora bazy mityngów i redaktora książeczek adresowych

mityngów AA Regionu Mazowsze po zakończeniu obecnej kadencji.

Służby wybrane podczas konferencji

Regionalne:

Krajowe:

Służby nie obsadzone:

Sprawozdanie z 50 KRM

Wnioski złożone na 50 Konferencji Regionu:

Nie złożono żadnego wniosku, Zespół Organizacyjny zachęca do składania wniosków, zgodnie z aktualną wersją Karty Konferencji wnioski można składać do 3 miesiące przed organizowaną Konferencją Regionu.

Adres email do składania wniosków

wnioski@aa-mazowsze.pl

organizacyjny@aa-mazowsze.pl

lub osobiście

drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10


Podstawowe Informacje

50 Konferencja Regionu Mazowsze AA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GDZIE?

Stacjonarnie: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCh" ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa https://www.centrumsk.pl

KIEDY?

Termin: 26-27.11.2022, rejestracja uczestników od godziny 8:00, start Konferencji Regionu 10:00,

PLAN KONFERENCJI W ZAKŁADCE "Materiały dla uczestników"

Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele grup, rzecznicy intergrup oraz służebni regionu tj.

 - Mandatariusze wszystkich grup AA tworzących Region Mazowsze (lub inna, delegowana przez grupę osoba)

 - Rzecznicy intergrup

 - Rzecznik Regionu

 - Zastępca rzecznika Regionu

 - Opiekun PIK

 - Archiwista

 - Powiernik SK

 - Delegaci SK

 - Redaktor biuletynu „Mityng”

 - Koordynatorzy zespołów regionalnych

 - Kolporter Regionu

 - Sekretarz Regionu

 - Administrator bazy mityngów i redaktor książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze

 - Powiernik regionalny niealkoholik

 - Prowadzący Konferencję

W Konferencji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć inni członkowie AA z Regionu oraz zaproszeni goście.

 

Konferencja Regionu AA Mazowsze odbędzie się na jesieni 2022.

Podczas spotkania będą wybierane następujące służby:

==============

Do Służby Regionalnej:

1. Zastępca Rzecznika Regionu (kadencja trwa 2 lata)

2. Archiwista Regionu (kadencja trwa 2 lata)

3. Redaktor Biuletynu Mityng (kadencja trwa 2 lata)

4. Koordynator Zespołu ds. Literatury (kadencja trwa 2 lata)

5. Koordynator Zespołu ds. Internetu (kadencja trwa 2 lata)

6. Sekretarz Regionu (kadencja trwa 2 lata)

==============

Do Służby Krajowej:

* w związku brakiem kandydatów do służby do ostatniej konferencji kadencja będzie krótsza

Wykaz kandydatów uprawnionych i chętnych do pełnienia służb krajowych i regionalnych, odpowiadających kwalifikacjom określonym w pkt. 5 ustala się na spotkaniach intergrup, Rady Regionu i zespołów regionalnych poprzedzających Konferencję Regionu i przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji. Intergrupy i Rada Regionu zgłaszają kandydatów na powiernika Służby Krajowej i delegata narodowego oraz do dwóch kandydatów na delegatów do służby w komisjach Konferencji Służby Krajowej.

 Na podstawie otrzymanych z poszczególnych intergrup, Rady Regionu i zespołów regionalnych, zgłoszeń kandydatów do służb, komisja wyborcza sporządza listę kandydatów uprawnionych i chętnych do pełnienia służby, odpowiadających kwalifikacjom, spełniającym sugestie zawarte w niniejszym rozdziale.

 Zgłoszenia kandydatów przesyła się do komisji wyborczej najpóźniej dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

==============

Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się, by kandydaci spełniali następujące wymagania:

==============

 Do Służby Regionalnej:

Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

Kandydat na delegata

17.05.2022

Przygotował:

Paweł AA - Koordynator Zespołu ds. Organizacyjnych, na podstawie aktualnej Karty Konferencji Regionu AA Mazowsze oraz Karty Konferencji Służby Krajowej w Polsce.

Link do aktualnej Karty Konferencji Regionu AA Mazowsze:

https://drive.google.com/file/d/1PZtHaAoMMrtMByndeaaW_VqlFiU7GQBZ/view

Link do aktualne Karty Konferencji Służby Krajowej w Polsce.

https://aa.org.pl/upload/konferencja/Karta_Regulamin_49_KSK.pdf


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KONFERENCJI: na trzy miesiące przed terminem konferencji. tj. 26.08.2022

Wnioski można przesyłać na adres: wnioski@aa-mazowsze.pl

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SŁUŻB: na dwa tygodnie przed terminem konferencji. Rekomendacje dla kandydatów z grup, intergrup, zespołów oraz rady regionu należy uzyskać odpowiednio wcześniej.

Dane kandydatów można zgłaszać na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

 (Dane wymagane: imię, grupa macierzysta, intergrupa, rekomendacja, numer telefonu oraz mail)

lub osobiście, drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10

Sprawozdania służb Regionu do 50 Konferencji Regionu AA Mazowsze

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych

Sprawozdania Służb Regionu:

Delegaci Służby Krajowej:

Sprawozdania Rzeczników Intergrup:

Jak składać wnioski/pytania do Konferencji?

Podczas i do zakończenia Konferencji, wnioski przyjmowane będą przez członków Komisji Wyborczo - Wnioskowej, która zostanie przedstawiona w czasie rozpoczęcia konferencji. Każdy wniosek powinien zawierać:

Nasze doświadczenie pokazuje, że wnioski jasno sformułowane i dobrze uzasadnione są bardziej przejrzyste dla członków Wspólnoty, którzy będą nad nimi głosować. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje: 

Adres mailowy do składania wniosków: 

wnioski@aa-mazowsze.pl

Jak kandydować do służby w Regionie?

Do służby kandydować może wyłącznie osoba rekomendowana przez intergrupę, radę regionu lub właściwy zespół regionalny (w przypadku kandydata do służby w zespole).  Obecność kandydata na Konferencji jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl

Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się by kandydaci spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej:

Kandydat do służby:

Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

Kandydat na delegata

Podsumowanie 49 Konferencji Regionu

Konferencja odbyła się 2 kwietnia 2022 na platformie ZOOM. Spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu technicznym przyjaciół z AA, jak i pomocy BSK. Na spotkaniu było obecnych 82 osoby w tym maksymalnie 72 upoważnionych do głosowania. 

Lista wniosków głosowanych podczas 49 Konferencji Służb Regionu AA Mazowsze wraz z uzyskanymi wynikami:

- Wniosek 1 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmianę Karty Konferencji tak by Koordynator Dyżurnych telefonicznych wchodził w skład Rady Regionu Mazowsze z prawem głosu na spotkaniach Rady Regionu. Szczegółowe zapisy zmieniające Kartę Konferencji do wypracowania na Zespole Organizacyjnym.

- Wniosek 2 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmianę Karty Konferencji tak by samodzielni służebni Regionu nie będący członkami zespołów regionalnych czy Rady regionu (czyli bez prawa głosu) (np. Administrator bazy mitingów, Koordynator grupy 12 Kroku) byli zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach Rady Regionu lub przekazywania pisemnych sprawozdań (do Rzecznika regionu) ze swojej pracy w terminie do tygodnia przed spotkaniem Rady Regionu.

Wniosek 3 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmiany w Karcie Konferencji Regionu AA Mazowsze:

- skrócenie konferencji do 1 dnia,

- dopuszczenie możliwości spotkania online

- usunięcie obowiązkowych warsztatów

Szczegółowe zapisy zmieniające Kartę Konferencji do wypracowania na Zespole Organizacyjnym.

Wniosek 4 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o zmiany w Karcie Konferencji Regionu AA Mazowsze poprzez możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia wszystkich mandatariuszy głosowaniami cząstkowymi przeprowadzanymi na Intergrupach. Możliwość taka dopuszczona byłaby w sytuacjach wyjątkowych i wymagałaby jednogłośnej aprobaty Rady Regionu przy obecności wszystkich Rzeczników Intergrup. Informacja o głosowaniach powinna być opublikowana w Emitencie/Biuletynie Miting najpóźniej na dwa miesiące przed spotkaniem pierwszej z Intergrup mających przeprowadzić głosowania nad wnioskami lub wybierającymi służebnych. Szczegółowe zapisy zmieniające Kartę Konferencji do wypracowania na Zespole Organizacyjnym.

Wniosek 5 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Organizacja konferencji kosztuje dużo pieniędzy, zwłaszcza przy założeniu, że uczestniczyć będzie duża liczba osób. Umożliwienie uczestnictwa stacjonarnie pozwoli na uczestnictwo osobom, które albo nie mogą online albo wolą uczestniczyć osobiście. Dla tych ludzi, można jasno określić i zorganizować potrzebne miejsca – np. na zasadzie wpłaconych zaliczek, aby wiedzieć jasno, ile miejsc potrzeba.

- Wniosek 6 nie uzyskał wymaganej większości głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskuję o przywrócenie pierwotnej historycznej nazwy REGIONU WARSZAWA

REGION WARSZAWA jest pierwszym i tym samym najstarszym regionem w Polsce. Region Warszawa powstał z inicjatywy Warszawskich intergrup WARS i SAWA oraz intergrupy ATLAS. Argumentacja nazwy REGION MAZOWSZE nie do końca jest uprawniona. Region nie obejmuje województwa Mazowieckiego a tylko warszawę i okolice. Region Radom terytorialnie należy do Mazowsza a obejmuje Świętokrzyskie. Płocka intergrupa należy do regionu Łódź. Nazwy regionów nie odzwierciedlają terytoriów województw są jedynie umownym porozumieniem i dobrowolnym akcesem. Porozumienia te osiągnęliśmy na Kongresie Wspólnoty przy podziale na trzynaście Regionów. Tak naprawdę nazwa REGION WASZAWA jest naszą historią. Warto znać własną historię i pielęgnować. Jeszcze raz wnioskuję o przywrócenie nazwy Regionu na ,,REGION WARSZAWA” 

- Wniosek 7 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Zespół Organizacyjny wnioskuje o zmianę zapisu w Karcie Konferencji Regionu Mazowsze dotyczącą skrócenia długości kadencji Koordynatora zespołu ds. Internetu do 2 lat. 

- Wniosek 8 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskujemy o zmianę zapisu w Karcie Konferencji Regionu Mazowsze dotyczącą skrócenia długości kadencji Administratora bazy mityngów i redaktora książeczek adresowych mityngów AA Regionu Mazowsze do 2 lat. 

- Wniosek 9 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskujemy o zmianę zapisu w Karcie Konferencji Regionu Mazowsze dotyczącą skrócenia długości kadencji Kolportera Regionu do 2 lat. 

- Wniosek 10 uzyskał wymaganą większość głosów przy zachowaniu kworum.

Wnioskujemy, aby wnioski na Konferencję można było składać w terminie do trzech miesięcy przed datą Konferencji Regionu Mazowsze.

Służby wybrane podczas konferencji

Służby nie obsadzone:

Wnioski złożone na 49 Konferencji Regionu:

Nie złożono żadnego wniosku, Zespół Organizacyjny zachęca do składania wniosków, zgodnie z aktualną wersją Karty Konferencji wnioski można składać do 3 miesiące przed organizowaną Konferencją Regionu.

Adres email do składania wniosków

wnioski@aa-mazowsze.pl

lub osobiście

drugi wtorek miesiąca na spotkaniu Zespołu Organizacyjnego w PIK

ul. Brazylijska 10