47. Konferencja Regionu

Rezygnacja z organizacji 47. Konferencji

W związku z panującą sytuacją i brakiem możliwości przeprowadzenia konferencji w trybie stacjonarnym po akceptacji większości 2/3 przedstawicieli grup zrzeszonych w Intergrupach postanowiono co następuje:

 • rezygnację z organizacji 47. Konferencji Regionu AA Mazowsze w roku 2020

 • odroczenie głosowania wniosków do konferencji do czasu organizacji "normalnej" Konferencji

 • samodzielny (przez Radę Regionu) wybór służb kończących kadencję w roku 2020

 • Zespół ds. Organizacyjnych rozpoczyna przyjmowanie wniosków/zapytań do kolejnej Konferencji Regionu (wnioski przesyłamy mailowo na adres: organizacyjny@aa-mazowsze.pl)


Służby wybrane w roku 2020

Spotkanie Rady Regionu odbyło się 12 września 2020 online o godzinie 15. Rada Regionu spotkała się na dwóch platformach: Google Meet oraz Microsoft Teams. Na jednej z nich na żywo zaprezentowali się wszyscy kandydaci, na drugiej Tomek z zespołu organizacyjnego przeprowadził tajne i anonimowe głosowanie. Osób uprawnionych do głosowania jest 17 (Rzecznik Rady Regionu, Zastępca Rady Regionu, Dziewięciu Rzeczników Intergrup, oraz sześciu Koordynatorów Zespołów). Obecnych osób na spotkaniu Rady Regionu było 27 w tym upoważnionych do głosowania było 14. Wszyscy kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów.

Wybrani służebni

 • Andrzej - kandydat na kandydat Regionu Mazowsze na powiernika Służby Krajowej

 • Henryk - kandydat na kandydat Regionu Mazowsze na powiernika Służby Krajowej

 • Paweł - kandydat na kandydat Regionu Mazowsze na powiernika Służby Krajowej

 • Andrzej Zakrzewski - Powiernika niealkoholika Regionu Mazowsze

 • Tomek - Zastępca Rzecznika Regionu Mazowsze

 • Ula - Koordynatorka zespołu ds. Literatury

 • Marcin - Koordynatora zespołu ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

 • Waldek - Koordynatora zespołu ds. Informacji Publicznej

 • Ania - Archiwistka Regionu Mazowsze


Podstawowe Informacje

Co: 47 Konferencja Regionu Mazowsze AA:

 • wybory służb Regionu

 • głosowanie wniosków

 • składanie wniosków

Gdzie: Warszawa, ul. Odrębna 4, Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne

Kiedy: 18-19 kwietnia 2020

Za ile: 190 zł (najdroższy wariant), szczegółowe informacje poniżej

Kto: Uczestniczyć może każdy zainteresowany pracami Regionu AA Mazowsze, czynne prawo wyborcze mają mandatariusze grup AA oraz służebni Regionu

Do kiedy: Zgłoszenia/wpłaty przyjmowane są do 31 marca 2020


Jak się rejestrować?

Chęć uczestnictwa w konferencji, wraz z opłatą zgłaszamy skarbnikowi swojej intergrupy w terminie do 31 marca 2020.

Pełna opłata nie jest obowiązkowa, jeżeli nie chcemy korzystać z noclegu ze śniadaniem czy obiadu. Wymagana opłata to akredytacja. Szczegóły poniżej

Opłata za konferencję

 • Akredytacja (wymagana): 20 zł

 • Nocleg + Śniadanie + Kolacja: (opcjonalnie) 120 zł

 • Obiad (opcjonalnie - w sobotę i niedzielę): 50 zł

Pełny koszt: 190 zł

Materiały dla uczestników

Jak składać wnioski/zapytania do konferencji?

Do zakończenia Konferencji, wnioski przyjmowane będą przez członków Komisji Wyborczo - Wnioskowej, która zostanie przedstawiona w czasie rozpoczęcia konferencji. Każdy wniosek powinien zawierać:

 • Dane zgłaszającego: Imię, nazwa grupy/intergrupy

 • Kontakt do zgłaszającego: numer telefonu/adres email

 • Treść wniosku: Szczegółowa treść wniosku

Nasze doświadczenie wskazuje iż wnioski jasne i przejrzyste , oraz dobrze uzasadnione są lepiej przyjmowane. Proponujemy zatem uzupełnić wniosek o następujące informacje (opcjonalnie):

 • Podsumowanie wniosku: skrócona treść wniosku

 • Pełna treść wniosku: pełne brzmienie wniosku

 • Uzasadnienie wniosku: uzasadnienie wniosku

Jak kandydować do służby w Regionie?

Do służby kandydować może wyłącznie osoba rekomendowana przez intergrupę, Radę Regionu lub właściwy Zespół regionalny w przypadku kandydata do służby w zespole. Obecność kandydata na Konferencji jest obowiązkowa.

Zgłoszenia kandydatów przesyła do komisji wyborczej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Konferencji Regionu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: zespol.org.regionu.aa.mazowsze@gmail.com


Zgodnie z Kartą Konferencji Regionu Mazowsze sugeruje się by kandydaci spełniali następujące wymagania:

Do Służby Regionalnej:

Kandydat do służby:

 • co najmniej 3-letni okres zdrowienia według programu AA

 • pełnił wcześniej służby w grupie, intergrupie lub regionie

 • dodatkowo - kandydat na powiernika niealkoholika powinien mieć wiedzę o Wspólnocie AA i jej najważniejszych problemach oraz przekonanie o skuteczności programu AA.


Do Służby Krajowej:

Kandydat na powiernika alkoholika

 • miał co najmniej 8-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • doświadczenie w pełnionych służbach na wszystkich poziomach struktur AA (grupa AA, intergrupa AA, region AA i Służba Krajowa AA),

 • wykazywał się znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA oraz najważniejszych problemów Wspólnoty AA

 • sugeruje się, aby kandydat na powiernika alkoholika miał swojego sponsora

Kandydat na delegata

 • miał co najmniej 6-letni okres zdrowienia według programu AA,

 • wcześniej pełnił służbę w grupie AA, intergrupie AA i regionie AA,

 • wykazywał się znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA

 • sugeruje się, aby kandydat na delegata miał swojego sponsora


Na 47. Konferencji Regionu będziemy wybierać następujące służby:

Do służby regionalnej:

 • Powiernik Regionalny niealkoholik (kadencja 3 letnia)

 • Zastępca Rzecznika Regionu (kadencja 2 letnia)

 • Redaktor Naczelny Biuletynu “Mityng” (kadencja 2 letnia)

 • Opiekun PIK (kadencja 2 letnia)

 • Archiwista (kadencja 2 letnia)

 • Kolporter Regionu (kadencja 3 letnia)

 • Koordynator zespołu ds. Informacji Publicznej (kadencja 2 letnia)

 • Koordynator zespołu ds. Literatury (kadencja 2 letnia)

 • Koordynator zespołu ds. Organizacyjnych (kadencja 2 letnia)

 • Koordynator zespołu ds. Zakładów Karnych (kadencja 2 letnia)

 • Administrator Bazy Mitingów i Książeczek adresowych (kadencja 3 letnia)


Do służby krajowej:

 • Kandydat Regionu Mazowsze na na kandydata na Powiernika Służby Krajowej

 • Delegat Służby Krajowej członek Komisji Informacji Publicznej

Sprawozdania służb Regionu

Sprawozdania chronione hasłem. Hasło zostanie udostępnione na spotkaniu twojej Intergrupy

Sprawozdania Rzeczników Intergup:


Sprawozdania Koordynatorów Zespołów Regionalnych


Sprawozdania Służb Regionu:

Mapa dojazdu